אמנות בארץ חדשות אמנות

כנסת ישראל יצאה בקול קורא לרכישת עבודות אמנות ישראלית לשנת 2022

הכנסת מבקשת להרחיב את אוסף האמנות שלה, ולהעשיר אותו ביצירות אמנות ישראלית עכשוויות

הכנסת מבקשת להרחיב את אוסף האמנות שלה, ולהעשיר אותו ביצירות אמנות ישראלית עכשוויות. על כן, הכנסת פונה בזאת לאמניות ולאמנים ישראלים להציע מיצירותיהןם לשם רכישתן והצגתן ברחבי משכן הכנסת.

העבודות המוגשות יבחנו בוועדת שיפוט ציבורית שחברות בה שלוש נציגות ציבור בעלות מומחיות בתחומי האמנות: גב’ אירית הדר, גב’ איה מירון וגב’ סמדר שינדלר. את עבודת הוועדה תרכז גב’ שרון סופר, אוצרת הכנסת.
רכישת היצירות תהיה בהתאם להמלצותיה של הוועדה הציבורית. המלצות הוועדה יינתנו בהתאם לקריטריונים הבאים: הרמה האמנותית של היצירה ומידת מקוריותה, איכות העבודה ועמידותה, התאמתה לתלייה והתאמתה למטרת הרכישה.

מתי אלמליח, ים וסולם

תנאי סף למציעות.ים
* אזרחי ישראל או תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע.
* השתתפו בעבר בתערוכת יחיד אחת או בשלוש תערוכות קבוצתיות לכל הפחות במוזיאונים או בגלריות בארץ או בעולם.
* הוכיחו פעילות מקצועית רצופה בתחומי האמנות הפלסטית במשך חמש השנים האחרונות לפחות. שנות לימודי האומנות לתואר ראשון לא ייכללו במניין שנות הפעילות.

אליהו בוקובזה, משפחת הפרדסן, 2007

מחיר העבודה
ניתן להציע עד 5 עבודות​. לכל עבודה שתוצע יצורף מחיר מבוקש. טווח המחירים המוצע לעבודה יהיה בין 5,000 ש”ח ל-25,000 ש”ח כולל מע”מ, הוועדה לא תדון ברכישת עבודות שמחירן גבוה יותר. המחיר יהיה עבור יצירה כשהיא מוכנה לתלייה על הקיר, כולל הדפסה, הגדלה, הדבקה, מסגור וכיוצא בזה.

אפרת שלם, קיבוץ ניר אליהו, 2002

אופן ההגשה
אמניות ואמנים המבקשים להציע עבודות ימלאו את הטופס המקוון שלהלן ויצרפו לו קובץ דימויים. להלן דגשים בהגשת המסמכים:
* יש לציין את הפעילות המקצועית בתחום האמנות הפלסטית בחמש השנים האחרונות, ובכלל זה פירוט תערוכות בהשתתפות האמנית/האמן. יש למלא בטופס הצהרת אמנית/אמן Artist Statement – בהיקף של עד 300 מילה, בהתייחס לעבודות המוצעות לרכישה.
* לטופס יצורף קובץ PDF ובו דימויים של עד חמש עבודות בלבד. לצד כל דימוי יובאו פרטים על העבודה – לרבות שם היצירה ותאריך היצירה, מידות, טכניקה ומחירה המבוקש. גודל הקובץ המקסימלי: 5MB.


מועד אחרון למשלוח הצעות: 28 במרץ 2022​ (מומלץ למלא את הטפסים ולשלוח את הנדרש ממחשב ולא ממכשיר נייד).

אריאלה פלוטקין, דיוקן עצמי עם סבא צבי, 2010

נוהל בחירת העבודות
* הצעות אשר עמדו בתנאי הסף שנקבעו להליך יועברו לבחינת הוועדה הציבורית.
* הוועדה הציבורית תבחן כל הצעה לגופה בהתאם לדימוי שצורף ולפרטי העבודה. הוועדה רשאית לבקר אצל אמניות ואמנים שהגישו הצעות, על פי שיקול דעתה, כדי להתרשם מקרוב מהיצירות המוצעות.
* הוועדה הציבורית רשאית שלא לדון בהצעה שהוגשה באופן חסר או שלא לפי ההוראות, הוועדה תהיה רשאית לפנות לאמניות ולאמנים לצורך קבלת השלמות או הבהרות, לפי שיקול דעתה.
* חל איסור על אמנית/אמן להסתייע בחברות הוועדה או לפנות אליהן ישירות או באמצעות גורם אחר בכל עניין הקשור לקול קורא זה של הגשת הצעות לרכישת יצירות לאוסף הכנסת 2022. אם יתברר כי ננקט צעד כזה, ההצעה עלולה להיפסל.
* הוועדה הציבורית תגבש את המלצותיה בהחלטה פה אחד או ברוב דעות ותמסור אותן לכנסת.
* חברות הוועדה הציבורית יימנעו מהשתתפות בישיבות וממעורבות בקבלת החלטות אם הנושא הנדון עלול לגרום להן להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד עניינים בין תפקידן כחברות הוועדה לבין עניין אישי שלהן או תפקיד אחר שלהן. כל חשש לניגוד עניינים כאמור יצוין בפרוטוקול הישיבה.
* מצאה הוועדה כי לא הוגשו הצעות מתאימות מבחינת רמתן, מחירן או התאמתן לכנסת, רשאית היא שלא להמליץ על רכישת עבודות כלשהן מהעבודות המוצעות, או להמליץ על רכישת מספר עבודות מצומצם בלבד.

נועה בן-שלום, תעלה נגד טנקים, 2005

לאחר הרכישה
היצירות שתרכוש הכנסת יהיו בבעלותה ממועד רכישתן. הצגת העבודה, מקום תליית העבודה, התקופה שבה היא תהייה תלויה וכיוצא באלה יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של הכנסת, ובכלל זה תהיה הכנסת רשאית להחליט על שינוי המיקום בו תוצג העבודה.

הכנסת תדאג לשמור על העבודות שייבחרו במסגרת טיפולה באוסף האמנות של הכנסת, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי. אם מסיבה כלשהי נפגעה העבודה בעת היותה מוצגת במשכן, הכנסת תפעל לתקן את העבודה, וזאת לאחר מתן הודעה והתייעצות עם האמנית/האמן בכל הקשור לאופי התיקון ולדרך שבה ייעשה. לאמנית/לאמן לא תהיינה טענות כלפי הכנסת הנובעות מפעולות שימור ותיקון כאמור, או היעדרן.
הכנסת תהיה רשאית לצלם את היצירות לשם פרסומן באתר האינטרנט של הכנסת, בסרטוני תדמית, בחוברות הסברה הניתנות לבאי הבית ולכל מטרה אחרת. כמו כן, היא תהיה רשאית להתיר לאחרים לעשות שימוש ביצירה, וזאת בהתאם לרישיון השימוש המצורף בזאת, שייחתם על ידי האמנית/האמן בעת רכישת היצירה וכתנאי לרכישתה. הכנסת תפעל לכך שבכל העתק או צילום של היצירה שתתיר לעשות בה שימוש בהתאם לתנאי רישיון השימוש, היא תדרוש כי שם האמנית/האמן יצוין במקום, בנוסח, בהיקף ובאופן המקובלים.​

הילה בן ארי, מתוך הסדרה נייר מילימטרי ורוד, 2008

כל העבודות המוצגות בקול הקורא מתוך אוסף הכנסת

דימוי ראשי: פסי גירש, חלל, 2007

1 comment on “כנסת ישראל יצאה בקול קורא לרכישת עבודות אמנות ישראלית לשנת 2022

  1. שרה כץ

    אין אפשרות להיכנס לטופס המקוון

השאר תגובה